Plan mot diskriminering

Volvogymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår vision

På Volvogymnasiet känner sig alla elever trygga och bemöts och behandlas med respekt för sin egenart. Skolan karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och personal, vilka är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Ingen skall på Volvogymnasiet behandlas kränkande p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. Vår verksamhet ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling.

Elevernas delaktighet

Trygghetsrådet arbetar med utvärderingen av planen i tillsammans med kurslärare i Människan i Industrin. Varje år utvärderas arbetet med planen i trygghetsrådet. Analysen och förslag på ändring går sedan vidare till personalmötet för kommentarer och implementering. Under årets möten med trygghetsrådet tas åsikter upp om planen från klasskamrater eller utifrån situationer som uppstår i verksamheten.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Planen redovisas på föräldramöte för årskurs 1. Planen ligger ute på skolans Frontersida som vårdnadshavare har tillgång till samt på Volvogymnasiets hemsida.

Personalens delaktighet

Under riktade personaldagar arbetar alla på skolan med att utvärdera verksamheten på skolan genom kvalitetsarbetet. I samband med detta uppdateras planen utifrån attitydgruppens förarbete med analys och uppföljning av planen. Vid dessa tillfällen definieras även olika begrepp med exempel så att alla får samsyn på vad planen innefattar.

Förankring av planen

Första kursen eleverna går är Människan i industrin och där behandlas planen i samband med utbildning om den arbetsmiljö och arbetsklimat vi vill skapa på skolan samt de arbetsplatser där eleverna kommer att praktisera. I denna kurs arbetar de även med att sätta klassens egna normer som ska stödja riktlinjerna i planen.

Personalen har utöver arbetet med utvärderingen och annan kunskap om planen, ett viktigt forum i Mentormöten som pågår kontinuerligt under hela skolåret. Där behandlas frågor som berör planens förebyggande arbete men även åtgärdsarbete.
Mentorerna är den viktigaste länken mellan skolan och hemmet och på utvecklingssamtalen ser man till att ta fram frågor som elevens trivsel och trygghet.

Läs hela